പത്താം ക്ലാസുകാര്‍ക്ക് റെയിൽവേയില്‍ ട്രേഡ് അപ്രന്റീസ് ആകാം


സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് സെൻട്രൽ റെയിൽവേ നാ​ഗ്പൂർ‌ ഡിവിഷനിലേക്ക് 1044 ട്രേഡ് അപ്രന്റീസ് ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. ജൂൺ 3 ആണ് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അവസാന തീയതി. താത്പര്യമുള്ള ഉദ്യോ​ഗാർത്ഥികൾക്ക് ഔദ്യോ​ഗിക വെബ്സൈറ്റായ secr.indianrailways.gov.in. വഴി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം. തസ്തികയുടെ പേര് - ട്രേഡ് അപ്രന്റീസ്, ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം - 1044, പേ സ്കെയിൽ - അപ്രന്റീസ്ഷിപ്പ് നിയമങ്ങളനുസരിച്ച്. നാ​ഗ്പൂർ ഡിവിഷനിൽ - 986 ഒഴിവുകൾ. മോട്ടിബാ​ഗ് വർൿഷോപ്പ് നാ​ഗ്പൂർ- 64 ഒഴിവുകൾ എന്നിങ്ങനെയാണ് ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം.

അപേക്ഷാർത്ഥി 10+2 അടിസ്ഥാനത്തിൽ പത്താം ക്ലാസ് പാസ്സായിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യമായി അം​ഗീകൃത സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ബന്ധപ്പെട്ട ട്രേഡുകളിൽ ഐടിഐ കോഴ്സ് പാസ്സായിരിക്കണം. പ്രായപരിധി 15 മുതൽ 24 വയസ്സ് വരെ. താൽപ്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് സെൻട്രൽ റെയിൽവേയുടെ വെബ്‌സൈറ്റ് secr.indianrailways.gov.in വഴി ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം. ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ നടപടികൾ മെയ് 4 ന് ആരംഭിച്ചു. ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി ജൂൺ 3. മെറിറ്റ് ലിസ്റ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും തെരഞ്ഞെടുപ്പ്. 

Post a Comment

0 Comments