പി.എസ്.സി വിജ്ഞാപനംപി.എസ്.സിയുടെ വിവിധ തസ്തികകളിലേക്കുള്ള വിജ്ഞാപനം ഏപ്രിൽ 16, മേയ് 3 അസാധാരണ ഗസറ്റുകളിലും 2022 ലെ ഏപ്രിൽ 15, മേയ് 1 പി.എസ്,സി ബുള്ളറ്റിനുകളിലും കമ്മിഷന്റെ www.keralapsc.gov.in വെബ്‌സൈറ്റിലും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Post a Comment

0 Comments