റിംഗ് റോഡ് ഇന്ന്പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാതികളും നിർദേശങ്ങളും തൽസമയം അറിയിക്കുന്നതിനുള്ള 'റിങ് റോഡ് ' ഫോൺ ഇൻ പരിപാടി ഇന്ന് വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണി മുതൽ ആറ് മണി വരെ.

വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ 18004257771.

Post a Comment

0 Comments