പൊതു പണിമുടക്ക്; അവശ്യ സർവ്വീസുകൾക്ക് കെഎസ്ആർടിസി ക്രമീകരണം ഏർപ്പെടുത്തി


മാർച്ച് 28, 29 തീയതികളിലായി നടക്കുന്ന പൊതുപണിമുടക്കുമായി ബന്ധപ്പട്ട് അവശ്യ സർവ്വീസുകൾ അയക്കുന്നതിന് കെഎസ്ആർടിസി ക്രമീകരണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തി.

ആശുപത്രികൾ, എയർപോർട്ടുകൾ, റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കുള്ള അത്യാവശ്യ സർവ്വീസുകൾ പരമാവധി ക്രമീകരിക്കുന്നതാണ്. ക്രമസമാധാന പ്രശ്നങ്ങൾ ഇല്ലാതെ പോലീസ് സഹായത്തോടെയും നിർദ്ദേശപ്രകാരവും ജീവനക്കാരുടെ ലഭ്യത അനുസരിച്ചും ട്രാഫിക് ഡിമാന്റ് അനുസരിച്ചും മറ്റ് പ്രധാന റൂട്ടുകളിൽ സർവ്വീസുകൾ അയക്കുന്നതിനും വേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു.

പൊതു പണിമുടക്കിന് മുൻപ് 27 ഞായറാഴ്ച്ച സാധാരണയിൽ കൂടുതൽ സർവ്വീസുകൾ അയക്കുന്നതും പണിമുടക്ക് കഴിഞ്ഞ് മാർച്ച് 30 ബുധനാഴ്ച്ച പരമാവധി സർവിസുകളും അഡീഷണൽ സർവ്വീസുകളും ആവശ്യാനുസരണം അയക്കുന്നതും യാത്രക്കാർക്ക് പരമാവധി യാത്രാ സൗകര്യങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനും വേണ്ട ക്രമീകരണങ്ങളും ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.


Post a Comment

0 Comments