മുക്കം ഫയർ റെസ്ക്യു അറിയിപ്പ്


മുക്കം ഫയർ റെസ്ക്യു വിഭാഗത്തിലെ ലാൻഡ്ഫോൺ തകരാറിലായതിനാൽ അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങൾക്ക് താഴെ പറയുന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുക.

9497920231
9447008528

Post a Comment

0 Comments