ചാലിയാർ പുഴയിൽ കോളേജ് അധ്യാപകൻ മുങ്ങി മരിച്ചു


മലപ്പുറത്ത് ചാലിയാർ പുഴയിൽ കോളേജ് അധ്യാപകൻ മുങ്ങി മരിച്ചു. നിലമ്പൂർ മൈലാടി അമൽ കോളേജിലെ കായികാധ്യാപകനും, കണ്ണൂർ സ്വദ്ദേശിയുമായ മുഹമ്മദ് നജീബ് ആണ് മരിച്ചത്. പിതാവിനൊപ്പം ചാലിയാർ പുഴയുടെ മൈലാടി കടവിൽ കുളിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് നജീബ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. 

ഭാര്യ സഹോദരിയുടെ ഭർത്താവും മുഹമ്മദ്നജീവിന്റെ പിതാവും ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. ഇവരെ പുഴയിൽ മീൻ പിടിക്കുകയായിരുന്നവരാണ് രക്ഷപ്പെടുത്തിയത്.

Post a Comment

0 Comments