ഈ വർഷത്തെ SSLC ടൈം ടേബിൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചുഈ വർഷത്തെ SSLC ടൈം ടേബിൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

മാർച്ച് 31 വ്യാഴം
ഒന്നാം ഭാഷ പാർട്ട് 1
മലയാളം/തമിഴ്/കന്നട/ഉറുദു/ഗുജറാത്തി അഡീ.ഇംഗ്ലീഷ്/അഡീ.ഹിന്ദി/സംസ്കൃതം (അക്കാഡമിക്)/സംസ്കൃതം ഓറിയന്റൽ ഒന്നാം പേപ്പർ (സംസ്കൃത സ്കൂളുകൾക്ക്) അറബിക് (അക്കാഡമിക്)/ അറബിക് ഓറിയന്റൽ- ഒന്നാം പേപ്പർ (അറബിക് സ്കൂളുകൾക്ക്)

ഏപ്രിൽ 6 ബുധൻ
രണ്ടാം ഭാഷ ഇംഗ്ലീഷ്

ഏപ്രിൽ 8 വെള്ളിയാഴ്ച
മൂന്നാംഭാഷ ഹിന്ദി/ജനറൽ നോളഡ്ജ്

ഏപ്രിൽ 12 ചൊവ്വ
സോഷ്യൽ സയൻസ്

ഏപ്രിൽ 19 ചൊവ്വ
ഗണിതശാസ്ത്രം

ഏപ്രിൽ 21 വ്യാഴം
ഊർജ്ജതന്ത്രം

ഏപ്രിൽ 25 തിങ്കൾ
രസതന്ത്രം

ഏപ്രിൽ 27 ബുധൻ
ജീവശാസ്ത്രം

ഏപ്രിൽ 29 വെള്ളി
ഒന്നാം ഭാഷ പാർട്ട് 2
മലയാളം/തമിഴ്/കന്നട/സ്പെഷ്യൽ ഇംഗ്ലീഷ്/ ഫിഷറീസ് സയൻസ് (ഫിഷറീസ് ടെക്നിക്കൽ സ്കൂളുകൾക്ക്)/അറബിക് ഓറിയന്റൽ- രണ്ടാം പേപ്പർ (അറബിക് സ്കൂളുകൾക്ക്) സംസ്കൃതം ഓറിയന്റൽ- രണ്ടാം പേപ്പർ (സംസ്കൃതം സ്കൂളുകൾക്ക്)

Post a Comment

0 Comments